Camper huren bij Hollandcamper - algemene huurvoorwaarden google5dfc39fc46a5b1be.html

       

 

 

 

 HOLLANDCAMPER

camperverhuur

 

Persoonlijke lening
 

   

Algemene huurvoorwaarden camper huren Hollandcamper

 

 

JONKHOUT VERHUUR BV

 algemene huurvoorwaarden 

 

Artikel 1 HUURVOORWAARDEN 

a) Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten. 

b) Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven. 

c) Partijen komen overeen dat deze algemene huurvoorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. 

 

Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, waarborgsom 

a) Een offerte door JONKHOUT VERHUUR BV is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding. 

b) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde 

huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men). 

c) Betaling huurprijs: 50% na ondertekening van het contract. 50% 5 weken voor vertrek. 

d) De waarborgsom bedraagt € 1.000,00 

De waarborgsom dient betaald te worden per bank. Het bedrag dient uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek op onze rekening te staan. Bij kas betaling wordt hiervoor € 75,00 in rekening gebracht. 

e) De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. 

f) Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht JONKHOUT VERHUUR BV zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren. 

 

Artikel 3 Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst. 

a) Tot uitvoering van een opdracht is JONKHOUT VERHUUR BV eerst verplicht, nadat de door de huurder 

ondertekende huurovereenkomst ook door JONKHOUT VERHUUR BV is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan JONKHOUT VERHUUR BV heeft voldaan. 

b) Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot voor 10 weken voor de ingangsdatum van huur bedragen de kosten 50% van de totale huurprijs. Bij annuleringen later dan 10 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten gelijk aan de volledige huurprijs. 

c) Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan JONKHOUT VERHUUR BV terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door JONKHOUT VERHUUR BV is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden. 

d) Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij JONKHOUT VERHUUR BV weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van JONKHOUT VERHUUR BV, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 75,-- onverminderd de eventuele door JONKHOUT VERHUUR BV verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak. 

e) JONKHOUT VERHUUR BV is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen als 1 of meerdere van de volgende feiten zich voordoen: 

· Indien blijkt voor of tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt 

· Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder 

· Bij vestiging in het buitenland van de huurder 

· Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper 

· Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. 

· Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren. 

 

Artikel 4 Aflevering en terugbezorging 

a) Indien JONKHOUT VERHUUR BV niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft JONKHOUT VERHUUR BV het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, 

althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart JONKHOUT VERHUUR BV voor alle aanspraken of 

schadevergoeding. 

b) Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid a. zal JONKHOUT VERHUUR BV de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren. 

c) Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. 

Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt. 

d) De camper wordt door JONKHOUT VERHUUR BV afgeleverd met een volle brandstoftank, toiletbenodigdheden, 

lege watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te bezorgen, bij gebreke worden kosten in rekening gebracht. 

e) Voor vertrek inspecteren JONKHOUT VERHUUR BV en huurder gezamenlijk de camper, alsmede de daartoe behorende inventaris. 

f) Kosten:

1 Camper niet gewassen van buiten € 100,00 

2 Camper niet gewassen van binnen € 150,00 

3 Brandstoftank niet vol € 65,00 + Brandstof 

4 Toilet niet leeg en schoon € 85,00 

5 Afvalwatertank niet leeg € 50,00 

6 Schoonwatertank niet leeg € 50,00 

7 Schoonmaakkosten na roken € 600,00 

8 Schoonmaakkosten na huisdier € 600,00 

9 Contante betaling borgsom € 75,00 

Deze kosten kunnen verrekend worden met de borg. Mocht blijken dat de borg te weinig is, dan zal JONKHOUT VERHUUR BV nog een extra rekening nazenden. 

 

Artikel 5 Gebruik van de gehuurde camper 

a) Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs (B). 

b) De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist. 

c) Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboek alsmede volgens de aanwijzingen zoals die door JONKHOUT VERHUUR BV worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen. 

d) De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst vermelde landen. 

e) Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in  overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen. 

f) Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper. 

g) Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen en te roken in de camper. 

h) Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van JONKHOUT VERHUUR BV kunnen worden geschaad. 

i) Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van JONKHOUT VERHUUR BV 

 

Artikel 6 Onderhoud, reparatie, overige kosten 

a) Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door JONKHOUT VERHUUR BV uitgevoerd. 

JONKHOUT VERHUUR BV zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is tenzij in een huurperiode meer dan 15.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf. (dealer Fiat) 

b) Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc. 

c) Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 150,-- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van JONKHOUT VERHUUR BV worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van JONKHOUT VERHUUR BV, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn. 

d) Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in 

overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met JONKHOUT VERHUUR BV of ANWB. Wanneer de kosten van een door JONKHOUT VERHUUR BV goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt JONKHOUT VERHUUR BV zich het recht voor de kosten van het herstel te 

vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland. 

e) Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, het geen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s. 

f) De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van JONKHOUT VERHUUR BV elders uitgevoerde reparaties worden door JONKHOUT VERHUUR BV tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed. 

g) Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst. 

h) JONKHOUT VERHUUR BV verplicht huurder bij ingebruikneming van de camper de benodigde verzekeringen af te sluiten, ZIE ARTIKEL 12 

 

Artikel 7 Schade aan de gehuurde camper 

JONKHOUT VERHUUR BV garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. 

a) Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, JONKHOUT VERHUUR BV daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. 

b) Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van JONKHOUT VERHUUR BV onmiddellijk en volledig uit te voeren. 

c) Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit JONKHOUT VERHUUR BV uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen. 

d) Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van JONKHOUT VERHUUR BV. 

e) Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van JONKHOUT VERHUUR BV ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen. 

 

Artikel 8 WA-verzekering 

JONKHOUT VERHUUR BV verklaart dat er ten behoeve van de auto een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die JONKHOUT VERHUUR BV ter zake vrijwaart, blijft evenwel: 

· Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed. 

· Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade. 

· Een eigen risico van € 750,-- per gebeurtenis. 

De verzekeringsvoorwaarden liggen bij JONKHOUT VERHUUR BV ter inzage. 

 

Artikel 9 Cascodekking 

JONKHOUT VERHUUR BV verklaart dat de auto tegen cascoschades is gedekt. Voor rekening van huurder blijft ten allertijde: 

· Een eigen risico van € 750,-- per gebeurtenis, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij. 

· Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

· Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worde geacht de auto naar behoren te besturen. 

· Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder. 

· Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type auto voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd. 

 

Artikel 10 Schade van de huurder 

JONKHOUT VERHUUR BV is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde camper, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van JONKHOUT VERHUUR BV, in welk geval de aansprakelijkheid van JONKHOUT VERHUUR BV is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is JONKHOUT VERHUUR BV nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. 

JONKHOUT VERHUUR BV zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden: 

· Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland. 

· Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg 

zijn van een defect aan de camper dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur. 

· Beëindiging van de huurovereenkomst door JONKHOUT VERHUUR BV op basis van artikel 3 van deze algemene 

voorwaarden. 

· Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper. 

Huurder vrijwaart JONKHOUT VERHUUR BV onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. 

Indien JONKHOUT VERHUUR BV ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt 

aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van JONKHOUT VERHUUR BV die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan JONKHOUT VERHUUR BV voldoen. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de huurder 

a) In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor JONKHOUT VERHUUR BV reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden. 

b) Huurder zal, zonder enige reserve de door JONKHOUT VERHUUR BV geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat JONKHOUT VERHUUR BV deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan JONKHOUT VERHUUR BV recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente. 

c) Ten last van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die JONKHOUT VERHUUR BV voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten. 

 

Artikel 12 Diversen 

.Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Huurder verklaart kennis genomen te hebben van de voorgaande algemene voorwaarden 

en akkoord te gaan met de inhoud ervan, 

 

Plaats : --------------------------------------------- 

 

Datum : --------------------------------------------- 

 

Naam huurder:------------------------------------ 

 

Handtekening huurder: ..............................................

 

 

 

Handtekening verhuurder:  ------------------------------